Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: Polityka prywatności.

Regulamin sklepu on-line www.bamboli.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.bamboli.pl prowadzony jest przez Duloo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Gdańska 128, 85 – 021 Bydgoszcz, KRS:0000814928, NIP: 9671431631, REGON: 384904669

    2. Ceny podane przez Sprzedawcę są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

    3. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

    4. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

    5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad.

    6. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe.

    7. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

    8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Podanie w trakcie zamówienia niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiają realizację zamówienia bez zakładania Konta.

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

    1. Adres e-mail: sklep@bamboli.pl

    2. Telefon: (+48) 730 03 03 03 .

    3. Adres do korespondencji: ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz.

    I. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

    1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

        a) Urządzenia z dostępem do internetu;

        b) Odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz skryptów Javascript;

        c) Aktywne konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości przez Kupującego;

    2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

        a) Aktualny system antywirusowy;

        b) Skuteczną zaporę sieciową;

        c) Zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej z zakresu bezpieczeństwa;

        d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie *.docx i *.pdf .

    3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu. 

§ 3 Zakładanie Konta Klienta i rejestracja w Sklepie

    1. Aby założyć Konto Klienta w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail oraz stworzenie własnego hasła.

    2. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Klienta w Sklepie osobom trzecim. 

    3. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.

    4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w punkcie II - Kontakt ze Sprzedawcą. 

    5. Konto Klienta umożliwia podgląd historii Zamówień, oznaczanie produktów w Sklepie, jak i przyspiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia. 

§ 4 Termin realizacji zamówienia

    1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienie na Towary w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma płatność. 

    2. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towaru, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

    3. Koszty dostawy są podane do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia i związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

    1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Towaru

        a) Przesyłka kurierska (DPD, InPost);

        b) Dostawa do paczkomatu InPost;

    2. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:

        a) System płatności elektronicznych Paynow zapewniany przez mElements S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer NIP: 522-304-78-92 oraz Przelewy24 zapewniany przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887;

        b) Przelew na konto bankowe Sprzedawcy;

        c) Płatność za pobraniem;

    3. W przypadku wyboru przez Klienta:

        a) Płatności przelewem, Klient jest obowiązany dokonać płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

        b) Płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zapłata możliwa jest bezpośrednio w procesie zakupowym.

    4. Dostawa towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    5. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

    6. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzenia przesyłki sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń. 

    7. W przypadku nie odebrania przez Kupującego przesyłki pobraniowej z Towarem Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki, odesłania i ewentualnie magazynowania towaru. 

    8. Szczegółowe informacje na temat metod dostaw oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 6 Składanie zamówienia- zawarcie umowy sprzedaży

W celu złożenia zamówienia należy:

    1. Wejść na stronę internetową Sklepu www.bamboli.pl .

    2. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”

    3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

    4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

    5. Jeżeli wybrano złożenie zamówienia przy użyciu Konta Klienta- potwierdzić dane dostawy i wybrać rodzaj przesyłki.

    6. Zaakceptować Regulamin. 

    7. Kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.  

    8. Wybrać jeden ze sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem par. VI, ppkt. 9.

    9. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

    10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

    1. Konsumentowi i Klientowi- Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

    2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

    3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

    4. Konsument lub Klient- Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania termin odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Klienta Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

    5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w par. II, ppkt. 1. Kontakt ze sprzedawcą. 

    6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

    7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji. 

§ 8 Skutki odstąpienia od umowy

    1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

    2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta- Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

    3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

    4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    5. Konsument lub Klient- Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Klient- Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

    6. Konsument lub Klient- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

    7. Konsument lub Klient- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    8. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.

    9. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

    1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

    3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

    4. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedawca dostarczył treści cyfrowe za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy , i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

    5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

    6. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

    7. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 10 Formularz kontaktowy

    1. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Formularz kontaktowy pozwalający na bezpłatne wysyłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy.

    2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.

    3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu numer telefonu i adres e-mail, na które Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 

    4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osób korzystających z formularza, oraz czas przechowywania przesłanych danych opisano w Polityce Prywatności.

§ 11 Newsletter

    1. Kupujący w trakcie składania zamówienia, a także niezależnie od niego, może zapisać się na Newsletter Sprzedawcy.

    2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą. 

    3. W celu skutecznego zapisu na newsletter Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który wysłane zostanie potwierdzenie subskrypcji i informacje marketingowe. 

    4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

    5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji, która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę lub poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą przy użyciu danych wskazanych w pkt. II – Kontakt ze Sprzedawcą niniejszego Regulaminu. 

§ 12 Składanie reklamacji na podstawie rękojmi

    1. Konsument lub Klient- Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczna lub prawną.

    2. Konsument lub Klient- Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

    3. Wszelkie reklamacje Kupujących muszą być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.

    4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny. 

    5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nazwę zakupionego Towaru, opis reklamacji, datę ujawnienia się wady Towaru, potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy.

    6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego towaru niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 13 Gwarancja

    1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora towaru).

    2. Jeśli dany Towar objęty jest gwarancją to dołączony jest do niego przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.

    3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.

    4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień przyznanych z tytułu rękojmi.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

    1. Administratorem danych osobowych Kupujących i innych użytkowników strony Sklepu jest Sprzedawca.

    2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności.

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji  i konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

    2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

        a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

        b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. 

        c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

    3. Platforma ODR

        a) Platforma ODR ( Online Dispute Resolution) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. 

        b) Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

        c) Za pośrednictwem platformy ODR Konsument może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE.

§ 16 Definicje użyte w Regulaminie

    1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bamboli.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów dostępnych w Sklepie.

    2. Sprzedawca Duloo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Gdańska 128, 85 – 021 Bydgoszcz, KRS:0000814928, NIP: 9671431631, REGON: 384904669 .

    3. Regulamin sklepu on-line – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna, w którym ujęto zasady korzystania ze Sklepu.

    4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    6. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    7. Kupujący – zarówno Klient, Konsument jak i Klient- Konsument. 

    8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie  Kupujący każdorazowo zapoznaje się z niniejszym Regulaminem sklepu on-line i akceptuje jego treść.

    9. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie.

    10. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodność z umową) lub prawną kupionego Towaru.

    11. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta, Gwarancja wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

    12. Konto Klienta – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną na stronie Sklepu przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować w Sklepie, w szczególności w calu dalszego korzystania z usług Sklepu, oznaczania produktów lub wglądu w historię zamówień realizowanych w Sklepie. 

    13. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną na stronie Sklepu przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail za jego uprzednią zgodą. 

§ 17 Autorskie prawa majątkowe

    1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

    2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

    3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych osoba, która dokonała naruszenia ( w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej. 

§ 18 Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem sklepu on-line zastosowania mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

    2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa wg. przepisów o właściwości przemiennej.

    3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu. 

    4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu sklepu on-line w każdym czasie na stronie sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

    5. Niniejszy Regulamin sklepu on-line wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

    6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021